Pirkuma noteikumi

IEGĀDES NOTEIKUMI

1. Vispārīgie noteikumi

 1. Šie preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi"), pēc Pircēja apstiprināšanas (pēc iepazīšanās ar Noteikumiem un izvēles rūtiņas atzīmēšanas blakus apgalvojumam "Esmu iepazinies ar ITĀLIJAS VEIKALU noteikumus un vienojas ar tiem"), ir pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, preču iegādes un apmaksas noteikumus, preču piegādi un atgriešanu, pušu atbildību un citus noteikumi, kas saistīti ar preču iegādi un pārdošanu ITALIAN SHOP interneta veikalā.
 2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt Noteikumus. Reģistrētie Pircēji tiks informēti par jebkurām izmaiņām, labojumiem vai papildinājumiem, piesakoties ITĀLIJAS VEIKALS lapā, un viņiem būs vēlreiz jāapstiprina Noteikumi. Noteikumu izmaiņas ir spēkā tikai attiecībā uz tām pasūtītajām precēm, kuras tika iesniegtas pēc Noteikumu maiņas. Šī noteikumu versija ir spēkā no 2020. gada. 24. aprīlis un tas aizstāj visas iepriekšējās noteikumu versijas, kas bija spēkā pasūtījumiem ITALIAN SHOP interneta veikalā.
 3. Interneta veikalā ITALIAN SHOP tirdzniecība tiek veikta tikai sadaļā "Preču piegāde" norādītajās zonās.
 4. Aktīvām fiziskām personām ir tiesības iegādāties mūsu interneta veikalā; nepilngadīgas personas vecumā no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem tikai ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, izņemot gadījumus, kad viņi patstāvīgi rīkojas ar saviem ienākumiem; juridiskām personām.

2. Personas datu aizsardzība

 1. ITALIAN SHOP ir tiesības vākt un apstrādāt personas datus, ko Pircējs sniedzis ITALIAN SHOP un, ja nepieciešams, izpaust tos trešajām personām, ja tas nepieciešams pasūtījuma izpildei, datu apstrādei vai P ITALIAN SHOP darbību plānošanai un analīzei. ITALIAN SHOP ir arī tiesības izmantot Pircēja personas datus reklāmas un informācijas sniegšanas nolūkos Pircējam ITALIAN SHOP darbības ietvaros. Pircēja datus var izmantot informācijas nosūtīšanai vai citām interneta veikala darbībām tikai pēc Pircēja piekrišanas saņemšanas (iepazīstoties ar Noteikumiem un atzīmējot rūtiņu pie paziņojuma "Esmu iepazinies ar ITĀLIJAS VEIKALA noteikumiem un piekrītu tiem "). Pircējam ir tiesības jebkurā laikā aizliegt savu personas datu ievākšanu un apstrādi, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams no Pirkuma-pārdošanas līguma izrietošo prasību izpildei vai Pasūtījuma izpildei. Dati par Pircējiem un interneta veikala apmeklētājiem ir aizsargāti pret nozaudēšanu, neatļautu izmantošanu un izmaiņām. Datu nesēji ir pilnībā aizsargāti pret trešo personu piekļuvi.

3. Pirkšanas-pārdošanas līguma spēkā stāšanās

 1. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs pēc pērkamās(-u) preces(-u) izvēles un iepirkumu groza izveidošanas noklikšķina uz saites "Maksāt".
 2. ITALIAN SHOP nav pienākuma atsevišķi paziņot Pircējam par piekrišanu slēgt līgumu. Tiek uzskatīts, ka ITALIAN SHOP ir apstiprinājis pasūtījumu no brīža, kad tas sāk tā izpildi.
 3. Katrs starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais pirkuma-pārdošanas līgums tiek reģistrēts un glabāts ITALIAN SHOP interneta veikala datubāzē.

4. Pircēja tiesības

 1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces ITALIAN SHOP interneta veikalā saskaņā ar šiem Noteikumiem un interneta veikala noteikto kārtību.
 2. Pircējam ir tiesības atteikt ar interneta veikalu ITALIAN SHOP noslēgto preču pirkuma un pārdošanas līgumu, par to rakstiski paziņojot Pārdevējam (pa e-pastu, norādot atgriežamo preci un tās pasūtījuma numuru) ne vēlāk kā plkst. 72 (septiņdesmit divas) stundas no preces piegādes dienas, izņemot gadījumus, ja līgums tiek slēgts par:
  1. audiovizuālie darbi un fonogrammas jebkuros video vai audio medijos, datorprogrammu piegāde un Pircējs ir pārkāpis iepakojuma aizsardzību;
  2. grāmatu, avīžu, žurnālu vai citu periodisko izdevumu piegāde;
  3. kosmētikas, parfimērijas, sadzīves ķīmijas un higiēnas preču piegāde;
  4. preces, kas ražotas, ņemot vērā Pircēja personīgās vajadzības vai saskaņā ar Pircēja sniegtajiem nosacījumiem;
  5. pārtikas preces, ja Pircējam pārdota atbilstošas ​​kvalitātes pārtikas prece un preces derīguma termiņš nav beidzies;
  6. preces, kuras nevar atgriezt to īpašību dēļ, tai skaitā preces, kas ātri bojājas un kurām beidzies derīguma termiņš;
  7. citos gadījumos, kad nevar atteikt pirkuma un pārdošanas līgumu, saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem.
 3. Piešķirtās tiesības Pircējs var izmantot tikai tad, ja precei nav bijuši bojājumi vai tās izskats nav būtiski mainījies, kā arī nav lietots Noteikumu 4.2. 1. punktā paredzētās Pircēja tiesības tiek īstenotas saskaņā ar Ekonomikas ministra 2001. gada dekrētu. 17. augusts ar rīkojumu Nr. 258 apstiprināto "Preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas noteikumi, ja līgumi tiek slēgti, izmantojot sakaru līdzekļus".

5. Pircēja pienākumi

 1. Pircējam ir jāpieņem preces šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un jāsamaksā par tām norunātā summa.
 2. Ja mainās Pircēja reģistrācijas anketā norādītie dati, viņam tie nekavējoties jāatjaunina.
 3. Pircējs apņemas nenodot trešajām personām savus pieteikšanās datus. Ja Pircējs pazaudē savus pieteikšanās datus, viņam par to nekavējoties jāinformē Pārdevējs, izmantojot sadaļā "Kontakti" norādītos saziņas līdzekļus.
 4. Pircējs, izmantojot interneta veikalu ITALIAN SHOP, apņemas ievērot šos Noteikumus un nepārkāpt Lietuvas Republikas tiesību aktus.
 5. Ja Pircējs preces piegādes laikā bez pamatota iemesla atsakās pieņemt preces, Pircējam ir jāsedz preces piegādes izmaksas.

6. Pārdevēja tiesības

 1. Ja Pircējs mēģina kaitēt interneta veikala stabilitātei un drošībai vai pārkāpj savus pienākumus, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai apturēt viņa piekļuvi interneta veikalam vai izņēmuma gadījumos anulēt Pircēja reģistrāciju.
 2. Svarīgu apstākļu gadījumā Pārdevējs var uz laiku vai pilnībā pārtraukt interneta veikala darbību, iepriekš nebrīdinot Pircēju.
 3. Pārdevējam ir tiesības anulēt pasūtījumu, iepriekš nebrīdinot Pircēju, ja Pircējs, izvēloties bezskaidras naudas norēķinu veidus, 3 (trīs) darba dienu laikā nesamaksā par preci.
 4. Pircējam izvēloties kā preču piegādes brīdī norādīto norēķinu veidu skaidru naudu, Pārdevējs, ja rodas neskaidrības par pasūtījumā norādīto informāciju, sazinās ar Pircēju pa pasūtījumā norādīto tālruņa numuru. Šajā gadījumā preču piegādes termiņu sāk skaitīt no sazināšanās ar Pircēju dienas. Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma Pircējam anulēt pasūtījumu, ja Pārdevējs 3 (trīs) darba dienu laikā nesazinās ar Pircēju.
 5. ITALIAN SHOP ir tiesības neslēgt Pirkšanas-pārdošanas līgumu ar konkrētu Pircēju, kurš veica pasūtījumu visos gadījumos, tai skaitā, bet ne tikai gadījumos, kad Pircējs ir atteicies no pirkuma-pārdošanas līguma un atdevis preci 2 vai vairāk reizes pēdējo 12 mēnešu laikā.
 6. ITĀLIJAS VEIKALS ir tiesības atteikt noslēgto Pirkšanas-pārdošanas līgumu, ja līgumā norādīto preču krājumi ir beigušies, kā arī ja līgumu slēdza persona, kurai, pamatojoties uz šiem noteikumiem, nebija tiesību lai noslēgtu līgumu.

7. Pārdevēja pienākumi

 1. Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircējam iespēju izmantot interneta veikala ITALIAN SHOP sniegtos pakalpojumus šajos Noteikumos un interneta veikalā noteiktajiem nosacījumiem.
 2. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz viņa norādīto adresi un ar šajos Noteikumos norādītajiem nosacījumiem.
 3. Pārdevējs svarīgu apstākļu dēļ nevar piegādāt Pircējam pasūtīto preci, apņemas iespēju robežās piedāvāt analogu vai līdzīgu preci. Ja Pircējs atsakās pieņemt analogu vai līdzīgāko preci, Pārdevējs apņemas atgriezt Pircējam samaksāto naudu 7 (septiņu) darba dienu laikā, ja tika veikta priekšapmaksa.
 4. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja privātuma tiesības uz viņam piederošo personisko informāciju, kas norādīta interneta veikala reģistrācijas veidlapā, izņemot Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumus.

8. Preču cenas, apmaksas kārtība un termiņi

  1. Preču cenas interneta veikalā un noformētajā pasūtījumā ir norādītas eiro ar PVN.
  2. Pircējs maksā par preci vienā no šiem veidiem:
   1. Tiešsaistes maksājums ir avansa maksājums, kad Pircējs norēķinās ar Pārdevēja izvēlētu starpnieku starpniecību. Maksājumu var veikt, izmantojot Swedbank, Seb, Luminor, Citadele un Šiaulių bankas elektroniskās bankas pakalpojumus. Norēķini ir iespējami eiro valūtā. Maksājumi tiek apstrādāti, izmantojot maksājumu platformu MakeCommerce.lt. Maksājumu var veikt arī ievadot kartes datus tieši norēķinu lapā, maksājumi tiek apstrādāti, izmantojot Stripe.com maksājumu platformu.
   2. Apmaksa ar pārskaitījumu ir priekšapmaksa, kad Pircējs pēc pasūtījuma izdrukāšanas un došanās uz tuvāko bankas filiāli vai vienkārši izmantojot internetbankas sistēmu, pārskaita naudu uz kādu no ITALIAN SHOP bankas kontiem. Maksājumu var veikt, izmantojot Swedbank, Seb, Luminor, Citadele, Šiaulių bankas un Revolut elektroniskās bankas pakalpojumus. Maksājumi tiek apstrādāti, izmantojot maksājumu platformu MakeCommerce. Apmaksa skaidrā naudā preces piegādes brīdī – Pircējs veic samaksu par preci tās piegādes (nodošanas – pieņemšanas) brīdī.
   3. Saskaņā ar 8.2.1. un 8.2.2. punktos paredzētajiem apmaksas veidiem, Pircējs apņemas samaksāt nekavējoties. Minētajos gadījumos tikai pēc preču apmaksas saņemšanas tiek uzsākta preču pakas sagatavošana un sākas preču piegādes termiņa aprēķināšana.

9. Preču piegāde

 1. Preces piegādā Pārdevējs vai viņa pilnvarots pārstāvis.
 2. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircējam preces saskaņā ar preču aprakstos norādītajiem termiņiem. Šie noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad vajadzīgās preces nav pieejamas Pārdevēja noliktavā, un Pircējs tiek informēts par pasūtīto preču iztrūkumu. Vienlaikus Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var aizkavēties nepārvaramas varas apstākļu dēļ.
 3. Pasūtot preces, pircējs apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu.
 4. Pircējs apņemas preces pieņemt pats. Gadījumā, ja viņš pats nevar pieņemt preces, un preces tiek piegādātas uz norādīto adresi un pamatojoties uz citiem Pircēja sniegtajiem datiem, Pircējam nav tiesību izvirzīt pārdevējam pretenzijas par preces piegādi nepareizai entītija.
 5. Preču piegādes laikā Pircējam kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvaroto pārstāvi jāpārbauda sūtījuma stāvoklis. Ja pircējs paraksta rēķinu (pavadzīmi) vai citu sūtījuma nodošanas - pieņemšanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka sūtījums ir piegādāts atbilstošā stāvoklī. Pircējam preces pieņemšanas laikā jāpārbauda preču daudzums, kvalitāte (preču ārējais izskats) un komplektācija. Pretenzijas par preču daudzumu, kvalitāti (preču ārējo izskatu) un komplektāciju var iesniegt ne vēlāk kā preces saņemšanas dienā interneta veikalā ITALIAN SHOP, izmantojot saziņas līdzekļus.
 6. Piegādes maksa un sīkāka informācija saistībā ar preču piegādi atrodama interneta veikala sadaļā "Piegādes nosacījumi".
 7. Gadījumā, ja Pircējs, pamatojoties uz šiem Noteikumiem, atsakās no pirkuma-pārdošanas līguma, viņam ir pienākums samaksāt visas tiešās izmaksas par preču atgriešanu Pārdevējam. Šo Pārdevēja izmaksu summa tiek ieturēta no naudas, kas samaksāta par Pircējam atdodamo preci.
 8. Ja pasūtītās preces nav iespējams piegādāt vienā sūtījumā, ITALIAN SHOP ir tiesības preces piegādāt vairākos sūtījumos.
 9. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja prece Pircējam netiek piegādāta vai tiek piegādāta novēloti Pircēja vainas vai no Pircēja neatkarīgu apstākļu dēļ.

10. Produkta kvalitātes garantija un derīguma termiņš

 1. Uz visām precēm attiecas ražotāja garantijas noteikumi. Ja garantijas laikā prece sabojājas, remonts tiek veikts bez maksas. Pārdevējs precēm garantijas servisu nesniedz, katrā konkrētā gadījumā Pircēju nosūtot uz garantijas servisa centru.
 2. Katras ITALIAN SHOP pārdotās preces īpašības kopumā ir norādītas katrai precei pievienotajā preces aprakstā.
 3. Pārdevējs neatbild par to, ka interneta veikalā esošās preces krāsa, forma vai citi parametri var neatbilst reālajam preces izmēram, formai un krāsai Pircēja izmantotā displeja īpašību dēļ.
 4. Gadījumā, ja Pārdevējs atsevišķiem preču veidiem nesniedz kvalitātes garantiju, tiek piemērota attiecīgajos tiesību aktos paredzētā garantija.
 5. Pārdevējs apņemas pārdot Pircējam preces tā, lai viņam tiktu dota reāla iespēja šādas preces izmantot līdz derīguma termiņa beigām. Īpaši īsu garantijas termiņu gadījumā preces interneta veikalā ir marķētas ar īpašu brīdinājuma zīmi.

11. Preču atgriešana un apmaiņa

 1. Pasūtījumu var atcelt 3 stundu laikā. no pasūtījuma veikšanas. Kad pasūtījums ir apstrādāts vai nosūtīts, pasūtījumu nevar atcelt.
 2. Atgādinām, ka pamatojoties uz Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.228.panta 10.panta 2.daļas noteikumiem, šādas kvalitatīvas preces nevar apmainīt vai atgriezt:
 3. a) preces, kas ražotas saskaņā ar īpašiem lietotāja norādījumiem, kas nav iepriekš izgatavotas un ir ražotas saskaņā ar lietotāja personīgo izvēli vai norādījumiem, vai precēm, kas ir nepārprotami pielāgotas lietotāja personīgajām vajadzībām;
 4. b) preces, kas ātri bojājas vai preces ar īsu glabāšanas laiku;
 5. c) iepakotas preces, kas pēc piegādes ir izpakotas un nav piemērotas atgriešanai veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ;
 6. Ja Pircēju neapmierina piegādāto ātrbojīgo preču kvalitāte, un šādas preces ir pārtikas produkti un dzērieni ar īsu derīguma termiņu, tai skaitā tie produkti, kas jāuzglabā ledusskapī atbilstoši ražotāja noteiktajai temperatūrai, viņam jāsazinās ar Starpnieks ne vēlāk kā 48 ( četrdesmit astoņu ) stundu laikā no preču piegādes pa e-pastu. pa pastu: info@italianshop.lt. Iesniedzot pretenziju par precēm ar trūkumiem, pircējam jāiesniedz arī saņemtās preces ar trūkumiem foto.
 7. Preču atgriešana un apmaiņa tiek veikta saskaņā ar ekonomikas ministra 2001.gada noteikumiem. 29. jūnijs ar rīkojumu Nr. 217 apstiprinātie "Sūtījumu atgriešanas un apmaiņas noteikumi" un ekonomikas ministra 2001.g. 17. augusts ar rīkojumu Nr. 258 apstiprināto "Preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas noteikumi, ja līgumi tiek slēgti, izmantojot sakaru līdzekļus".
 8. Preču atgriešanas un apmaiņas tiesības Pircējs var izmantot 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā no preces piegādes viņam dienas, informējot par to Pārdevēju Noteikumu 3.punktā paredzētajā kārtībā. Ja Jūs neapmierina Jums piegādāto preču kvalitāte un vēlaties tās atgriezt vai apmainīt, lūdzam informēt mūs pa e-pastu ne vēlāk kā 48 stundu laikā no preču piegādes brīža. pa pastu info@italianshop.lt. Piesakoties nekvalitatīvai precei, obligāti jāiesniedz nekvalitatīvās preces foto. Ja vēlaties, preces varat nekavējoties atgriezt interneta veikala kurjeram, kurš Jums piegādājis pasūtījumu. ITALIAN SHOP interneta veikalā preces var apmainīt vai atgriezt, iepriekš saskaņojot preces saņemšanas laiku un vietu. Nauda par atgriezto preci tiks pārskaitīta uz Jūsu bankas kontu, no kura Jūs maksājāt par pirkumiem, ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no preces atgriešanas dienas. Ja atgriežat vai apmaināt augstas kvalitātes preces, kas atbilst jūsu pasūtījumam, piegādes maksa netiek atmaksāta vai kompensēta.
 9. Atgriežamajai precei jābūt oriģinālajā, kārtīgā iepakojumā, Pircēja nebojātai, nezaudējot savu kā preces izskatu (skartas etiķetes, neskarta aizsargplēve u.tml. (šis punkts neattiecas uz preces ar defektu atgriešanu)) , tādā pašā komplektācijā, kādu saņēma Pircējs, obligāti uzrādot preces pirkuma dokumentu un garantijas talonu (ja tāda izsniegta). Gadījumā, ja Pircēja atgrieztās preces tiek nosūtītas Pārdevējam, izmantojot kurjerpakalpojumus, šī prece pirms nosūtīšanas jāievieto papildu (aizsargājošā) iepakojumā.
 10. Atgrieztās preces Pircējs var nosūtīt, izmantojot kurjera pakalpojumus. Gadījumā, ja preces tiek atgrieztas, pamatojoties uz 5. punktā paredzētajām tiesībām, Pircējs sedz preces atgriešanas izmaksas. Atgriežot saņemto nepareizo un/vai nekvalitatīvo preci, Pārdevējs apņemas šādas preces paņemt un aizstāt ar līdzīgām piemērotām precēm. Gadījumā, ja Pārdevējam nav līdzīgu preču, viņš atgriež Pircējam par preci samaksāto naudu.
 11. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs neievēro šajā pantā noteikto preču atgriešanas kārtību.

12. Atbildība

 1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas anketā norādīto datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas formā nenorāda precīzus datus, Pārdevējs nav atbildīgs par no tā izrietošajām sekām. Aizpildot reģistrācijas anketu ITALIAN SHOP gan interneta veikalā ITALIAN SHOP.lt, gan citās ITALIAN SHOP pārvaldītajās tirdzniecības vietās (veikalos), pircējs vienlaikus apliecina, ka ir pilngadīgs un uzņemas visus iespējamos zaudējumus , kas saistīti ar šī fakta apstrīdēšanu un no tā izrietošās sekas.
 2. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot šo interneta veikalu.
 3. Pircējs ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu nodošanu trešajām personām. Ja ITALIAN SHOP sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas pieslēgusies interneta veikalam, izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus, Pārdevējs uzskata šo personu par Pircēju.
 4. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, ja zaudējumi rodas tādēļ, ka Pircējs, neatkarīgi no Pārdevēja ieteikumiem un savām saistībām, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, lai gan viņam šāda iespēja tika dota.
 5. Ja Pārdevēja interneta veikalā ir saites uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai privātpersonu mājaslapām, Pārdevējs nav atbildīgs par tajā esošo informāciju vai veiktajām darbībām, neuzrauga, nekontrolē šīs tīmekļa vietnes un nepārstāv šos uzņēmumus un personas.
 6. Bojājuma gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

13. Informācijas apmaiņa

 1. Pārdevējs visus paziņojumus nosūta uz Pircēja reģistrācijas anketā norādīto e-pasta adresi.
 2. Pircējs visas ziņas un jautājumus nosūta, izmantojot Pārdevēja interneta veikala sadaļā "Kontakti" norādītos saziņas līdzekļus.

14. Nobeiguma noteikumi

Attiecības, kas rodas, pamatojoties uz šiem noteikumiem, regulē Lietuvas Republikas tiesību akti.
Visas domstarpības, kas rodas no šo noteikumu izpildes, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja vienoties neizdodas, strīdi tiek risināti Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Noteikumi pēdējo reizi tika atjaunināti 2020. gada 24. aprīlī.